T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik


27Haziran2015CUMARTESİ

ResmîGazete

Sayı: 29399

 

YÖNETMELİK

 

SağlıkBakanlığından:

SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNEDAİRYÖNETMELİK

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç,Kapsam,DayanakveTanımlar

Amaç

MADDE1(1)BuYönetmeliğinamacı,sağlıkkurumvekuruluşlarındakalitelihizmetsunumununsağlanmasıamacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalitestandartlarıilebustandartların uygulanmasınailişkin usul veesaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE2(1)BuYönetmelik;teşhis,tedaviverehabilitasyonhizmetiilekoruyucusağlıkhizmetisunankamu veözel tümsağlıkkurumvekuruluşlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c)bendi,11/10/2011tarihlive663sayılıSağlıkBakanlığıveBağlıKuruluşlarınınTeşkilatveGörevleriHakkındaKanunHükmündeKararnamenin8incimaddesininbirincifıkrasının(ı)bendiile40ıncımaddesinedayanılarakhazırlanmıştır.

Tanımlarvekısaltmalar

MADDE4(1)BuYönetmeliktegeçen;

a)  Bakanlık:SağlıkBakanlığını,

b)  Değerlendirme:Sağlıkkurumvekuruluşlarındasağlıktakalitestandartlarınınuygulanıpuygulanmadığınıveuygulanmadüzeylerini belirlemekiçinyerindeyapılanincelemeyi,

c)  Değerlendirici:Bakanlıkçayetkilendirilenvedeğerlendirmefaaliyetlerinigerçekleştirenkişiyi,ç)GenelMüdürlük: SağlıkHizmetleriGenel Müdürlüğünü,

 d)   Kalite puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme neticesinde sağlıkta kalitestandartlarınınuygulanmadüzeyinigösteren, sıfırileyüzarasındatespit edilendeğeri,

  e)  İl kalite koordinatörlüğü: İl sağlık müdürlüğünde sağlıkta kalite standartları çerçevesinde Bakanlık adına işveişlemleriyürütmekvekoordineetmeküzereoluşturulanbirimi,

  f)  Sağlıkta Kalite Standartları (SKS): Bakanlıkça, sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğibaşta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelikgeliştirilen standartlarıntamamını,

  g)  Sağlık kurum ve kuruluşu: Kamu ve özel sektöre ait hastaneleri, tıp/dal merkezlerini, ağız ve diş sağlığımerkezleri/hastanelerini,birincibasamaksağlıkhizmetiverenkuruluşlarını,poliklinikleri,tıbbilaboratuvarları,görüntüleme,kanvediyalizgibimerkezleri ileilambulansservislerini,

ifadeeder.

İKİNCİBÖLÜM

Standartların Uygulanması ve DeğerlendirmeSağlıkta kalitestandartlarının uygulanması

MADDE 5 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları; uygulamalarında sağlıkta kalite standartlarına uygun çerçevededüzenlemeler yapar. SKS esas alınarak yapılan öz değerlendirmeler ve sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamındagerekligörüleniyileştirmefaaliyetlerini gerçekleştirirler.

(2)  SağlıkkurumvekuruluşlarınınuygulamasıgerekensağlıktakalitestandartlarıvebunlarailişkinrehberlerGenelMüdürlükçehazırlanarakBakanlığın internet sitesindeyayımlanır.

(3)  Sağlıkkurumvekuruluşları,sağlıktakalitestandartlarıverehberlerininyayımlandığıtarihtenitibarenaltıaysonrasorumlututulurlar.

(4)  GenelMüdürlük,sağlıktakalitestandartlarınınetkinliğiniartırmakamacıylauygulamayayönelikuzaktanyadayerindeeğitimfaaliyetleri düzenler yadadüzenlenmesini sağlar.

Değerlendirme

MADDE6(1)Bakanlık,sağlıktakalitestandartlarıdoğrultusundasağlıkkurumvekuruluşlarınıdeğerlendirir.

                    (2)   Sağlıkta kalite standartlarının hazırlanması, değerlendirme süreci ve değerlendiricilerin belirlenmesineilişkin tümiş veişlemlerGenel Müdürlükçeyürütülür.

                      (3)  Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır. İlgili yıldaki kalite puanı 95veüstüolankurumvekuruluşlar,özdeğerlendirmesonuçlarınıtakipedenyılınOcak-HaziranaylarıarasındaBakanlığagöndermeleridurumundaoyıldeğerlendirmeyapılmazvemevcutkalitepuanınıngeçerliliğidevameder.Ancakkurum

vekuruluşuntalebiüzerineyenidendeğerlendirmedeyapılabilir.


                                (4)  Değerlendirmeler önceden ilan edilen takvime ve Genel Müdürlükçe yayımlanan sağlıkta kalite standartlarıdeğerlendirmerehberineuygunolarakgerçekleştirilir.

                                     (5)   Sağlıkta kalite standartlarının tümü veyaGenel Müdürlükçe belirlenecek bir kısmı ve/veya bölümlerüzerindendeğerlendirmeyapılabilir.

                                     (6)  Sağlık kurum ve kuruluşları değerlendirme sonucunun tebliğinden itibaren somut delillerle birlikte en geçyedi gün içinde yazılı olarak Bakanlığa itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, Bakanlıkça en geç otuz gün içerisindesonuçlandırılır.

                                     (7)  Sağlıkkurumvekuruluşlarındakalitepuanı,GenelMüdürlükçeyayımlanansağlıktakalitestandartlarıpuanhesaplamarehberineuygunşekildehesaplanır.

                     (8)  Sağlıkkurumvekuruluşlarınınilgiliyıldaaldıklarıkalitepuanlarıtakipedenyılınsonunakadargeçerlidir.

                                (9)  Bakanlık, sağlık kurum ve kuruluşlarının kalite puanlarını ilan edebilir. Bu ilanın takip eden yılın ilk üçayındayapılmasıesastır.


ÜÇÜNCÜBÖLÜM

ÇeşitliveSonHükümler

Yürürlüktenkaldırılanyönetmelik

                 MADDE7(1)6/8/2013tarihlive28730sayılıResmîGazete’deyayımlananSağlıkHizmetiKalitesinin GeliştirilmesiveDeğerlendirilmesineDairYönetmelikyürürlüktenkaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE8(1)BuYönetmelikyayımıtarihindeyürürlüğegirer.

Yürütme

MADDE9(1)BuYönetmelikhükümleriniSağlıkBakanıyürütür.

Paylaş