SKS Kalite Direktörlüğümüz

Kalite Yönetim Bİriminin Görevleri

KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
 SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
• Kurumun kalite yönetimi konusundaki misyon, vizyon ve ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna yönelik politikalar geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planlamaları yapar. Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirir, uygulamaya koyar, izler ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirler alır.
 Öz değerlendirmeleri yönetir.
• Hastanemizin Kalite Direktörlüğü sorumluluğunda Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) esas alınarak kurum içinde öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Öz Değerlendirme Prosedürüne uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır. Bu süreçte kalite ile ilgili çalışmaların ve sonuçlarının mevcut olan düzenlemelere uygun olup olmadığına, bu düzenlemelerin etkinliğine ve hedeflere uygunluğuna, varsa uygunsuzlukların iyileştirilmesinin ve tekrarının önlenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
 İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
• Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak,
• Bu olayları izlemek,
• Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
 Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
• Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili tesis ve çevre güvenliğine ilişkin süreçleri (hastanede karşılaşılabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal ilişkin unsurlar ile tüm riskler) iş güvenliği uzmanı ile birlikte yönetir. Risk yönetim çalışmalarını ilgili komitelerle ve bölüm kalite sorumlularıyla işbirliği içerisinde yürütür.
 Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarını değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetir.
• Ayaktan ve yatarak tetkik ve tedavi amacıyla başvuran hasta, hasta yakınları ve ziyaretçilerin öneri ve şikayetlerini zamanında, doğru bir şekilde değerlendirerek sistemin daha iyiye doğru gelişimini sağlamak ve kaliteli sağlık hizmetini sürekli iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla Görüş, Öneri ve Şikayet kutuları bulunmaktadır. Hasta ve Yakınlarının Görüş, Öneri Değerlendirme Talimatı na uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır. Hastalar, görüş, öneri ve şikayetlerini öneri kutuları, elektronik posta, ve anket kanalları aracılığıyla iletebilmektedir. Kalite Direktörlüğü tarafından toplanan bu veriler rapor haline getirilerek analiz edilmekte ve hastanelerin görüş, öneri ve şikayet oranları tespit edilmektedir. Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan “Memnuniyet Anketi Uygulama Rehberi”ne uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır.
• Çalışanların Görüş, Öneri Değerlendirme Talimatı na uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır. Çalışanlar, görüş, öneri ve şikayetlerini öneri kutuları, elektronik posta, ve anket kanalları aracılığıyla iletebilmektedir. Kalite Direktörlüğü tarafından toplanan bu veriler rapor haline getirilerek analiz edilmekte ve çalışanların görüş, öneri ve şikayet oranları tespit edilmektedir. Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan “Memnuniyet Anketi Uygulama Rehberi” ne uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır.
 SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
• Uygulamalara ait süreçlerin planlanması ve yazılı hale getirilmesi
• Uygulamaların yazılı kurallara uygun olarak yerine getirilmesi
• Kalite çalışmalarının etkin şekilde yönetilmesini sağlamak İntranet üzerinde “Doküman Yönetim Sistemi (DYS)” modülü bulunmaktadır. “Kalite Doküman Yönetim Sistemi Prosedürü”ne uygun şekilde yönetimi sağlanmakta olup hazırlanan/revize edilen dokümanların sahadaki tüm çalışanlar tarafından kullanılması sağlanmaktadır.
 Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
• Hastanemizde ölçüm sistematiği ve kültürünü geliştirmek ve uluslar arası alanda kullanılan ortak göstergeleri takip etmek suretiyle, kıyaslama ve işbirliği imkânlarını oluşturarak, kalitenin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Göstergelerin İzlenmesi Prosedürü’ne uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır. Göstergelerin izlenmesinden sorumlu çalışanlara yılda 1 defa eğitim verilmektedir.
 SKS çerçevesinde belirlenen komitelere kalite direktörü üye olarak katılır.
• Sunulan hizmetlerin çağdaş ve bilimsel düzeyde yürütülmesi, sunulan hizmetlerde, etik kuralların yanı sıra hastane işletim sisteminin etkinliği, verimliliği, ulusal ve uluslararası standartlar ile hasta/çalışan güvenliği hedeflerine uygunluğunun sağlanması ve sürdürülmesi adına Komite Toplantıları yapılmaktadır.
 Bölüm kalite sorumluları yönetimin kararı ile birlikte hizmet birimi kapsamında belirlenir. Sorumlular, kalite direktörü ile koordineli çalışır. Sorumlular bölümlerinde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip eder.

20 Temmuz 2022