İdari Birimler

Personel Özlük Birimi


Personel Özlük Birimi

* Hastanemizde çalışan personelin özlük hakları, işe başlama, işten ayrılma, naklen atama işlemlerini mevzuata göre yürütmek,
* Emeklilik, İstifa ve Vefat gibi nedenlerle personelin ayrılış işlemleri,
* Terfi, İntibak ve Hizmet Birleştirme işlemleri,
* Kurumiçi veya Kurumdışı görevlendirme işlemleri,
* Evlenme, Boşanma gibi nedenlerle soyadı değişikliği, Mal Beyanı dilekçeleri gibi işlemleri,
* ÇKYS/İKYS, SGK, HBYS, EBYS, EKİP PORTAL gibi sistem işlemleri,
    Yapılmaktadır.
Personele ait yıllık izin, doğum izni, ölüm izni, kongre izni ve yurtdışı izni gibi işlemlerin HBYS ’ye , ÇKYS ’ye kayıt edilmesi, devredilmesi , düzenlenmesi  ve kontrolü ile Ekip Portal ‘a geçildiğinde gerekli işlemlerin takibi.
Personele ait Fiili Hizmet Zammına esas çalışma günlerinin SGK-HİTAP sistemine girilmesi.
Personelin yarı zamanlı ve kısmi sürekli çalışma talepleri ile ilgili süreçleri takip etmek. 
Daimi işçi Personelin sağlık raporları ile ilgili belgelerin uygun sürede Mutemetliğe bildirimlerinin yapılması.
Fiili hizmet süreleri ile ilgili EBYS yazışmaları ve Mutemetlik ile koordinasyon halinde süreçlerin takibi.
Nöbet Muafiyetlerine esas olan sağlık raporu ,engelli raporu gibi belgelerin ve listelerin takibi.
Refakat izinlerine esas olan Refakat Rapor Belgelerinin EBYS üzerinden yazışmalarını yaparak süreçlerini takip etmek.
Yıl içindeki aylara ait Aylık izin-rapor (izinler, raporlar, Yönetici izinleri, Kongre izinleri vs.) bilgilerinin EKOPS programına uyumlu olacak şekilde takip ve tanzimi ile Mutemetlik Birimine teslimi.
Personel Terfi (EKOBS dahil ) intibak ve Hizmet Birleştirme işlemleri, EKİP PORTAL işlemleri.
Personel Atama Başlayış ve Ayrılış işlemleriyle ilgili yazılar. 
Personel Görevlendirme Yazıları.
HBYS Personel Kayıtlarının Sistem Girişleri ve İstatistik Bilgileri.
Tüm Geçici Görevli Gelen ve Giden Personelin Yazıları ve Takipleri.
HBYS Personel Kayıtları, Sorgulama Ekranları Ek Ödemeye esas hizmet sunum alanlarının güncellenmesi.
Kişilere bağlı tebliğ yazıları, Aylık İstatistik İşlemleri.
Toplantı, Seminer, Çalıştay , Denetleme vs. Görevlendirme İşlemlerinin Takibi

D blok z1 katında bulunmaktadır.PERSONEL BİLGİSİ


 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ

 Özkan

 YILDIRAN

 Sağlık Teknikeri (Birim sorumlusu)

 Personel Özlük  (Birim Sorumlusu)

 Ferdi

 İNAN

 Bilgisayar Teknisyeni        

 Personel Özlük

 Fatih Mehmet

 SARIKAYA

 Sağlık Teknikeri

 Personel Özlük

 Mehmet

 DEMİRBAŞ

 Daimi İşçi

 Personel Özlük 

 Gönül AKBÜLBÜL Bilgisayar İşletmeni Personel Özlük (İzin Rapor)
 Emine SAYMAN TELLİ  Memur Personel Özlük (İzin Rapor)  
 Mustafa KAHVECİ Veri Haz. ve Kont. İşlt. Personel Özlük (Arşiv) 
 Regaip DÖNMEZ Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter) Personel Özlük
 Hüseyin ERCAN Tıbbi Sekreter 
 Feride BALOĞLU Tıbbi Sekreter 

07 Ağustos 2023