İdari Birimler

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

PERSONEL BİLGİSİ


 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
    
 Özkan KESMEN Sosyal Hizmet Uzmanı(B.Sorumlusu) Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
 Tuba ERSOY Sosyal Hizmet Uzmanı Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
 Muharrem KUNDU Sosyal Hizmet Uzmanı Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
 Murat SAĞLAM Sosyal Hizmet Uzmanı Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
 Oğuzhan KÜÇÜKTAĞ Sosyal Hizmet Uzmanı Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi 


             Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Tanımı ve Genel Açıklaması

     
                          

  Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

 

Sağlık Bakanlığı, günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir. 
Hastaneye başvuran hastaların farklı ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarda yaşadıkları ve bu nedenle önemli sayıda hastanın (ülkemizin sosyo-ekonomik sorunları ve gelmişlik düzeyi dikkate alındığında) tıbbi rahatsızlığın dışında psikolojik, sosyal ve ekonomik patolojilerle karşı karşıya oldukları sıklıkla gözlenmektedir. Tıbbi tedavi öncesi veya esnasında ortaya çıkan psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümlenmesi, tıbbi tedavinin etkinliğine ve dolayısıyla hastanın esenliğine önemli katkı yapmaktadır. Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan Sosyal Hizmet Biriminde hizmetler, Sosyal Hizmet Uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Sosyal Hizmet Birimi tarafından hasta ve yakınlarına sunulan hizmetler özetle şunlardır:

Hastaneye başvuran hastanın;


*       Yanında kimsesinin olmadığı ve yakınlarına ulaşılamadığı,

*       Sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda barındığı,

*       Hiç barınacak yeri ve bakacak kimsesi olmadığı,

*       Bir sosyal hizmet kurumunda barınmak istediği,

*       Fiziksel ve cinsel istismara uğradığı,(kadın ve çocuklar),

*       Tıbbi tedavisi sonlandığı halde gidecek yeri ve kimsesi bulunmadığı gerekçesiyle taburcu edilemediği,

*       Taburcu edildiği halde, tıbbi, ekonomik ve sosyal nedenlerle evine gidemediği,

*       Sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmadığı için tedavisinin aksadığı,

*       Yoksulluk nedeniyle tıbbi malzeme bedellerini karşılayamadığı,

*       Şehir dışından gelmiş olup kalacak yerinin olmadığı,

*       Şehir dışından gelmiş, ekonomik yoksunluğu nedeniyle  nakdi paraya ihtiyaç duyduğu

*       İntihar (suicide) eyleminde bulunmuş olup  aile ve sosyal çevresiyle ilişkilerinin değerlendirilmesi gerektiği,

*       Kaza vb. travma sonrası hasta ve yakınlarının sosyal yardım alması gerektiği,

*       Hastalığına bağlı olarak sosyal rol ve işlevselliğinin olumsuz etkilendiği ve sosyal çevresiyle ilişkilerinin bozulduğu,

*       Yabancı uyruklu ve mülteci durumundaki hastaların  hastane masraflarını ve tıbbi malzeme bedellerini karşılayamadığı düşünülen durumlarda sosyal hizmet biriminden “Sosyal Konsültasyon” istenebilir. Buna istinaden sosyal hizmet uzmanı gerekli mesleki müdahaleyi yapar.

 

 

 

SOSYAL HİZMET UZMANI

 

Sosyal Hizmet Uzmanı; üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, fen-edebiyat fakültesi veya sağlık yüksekokullarının sosyal hizmet bölümleri lisans programı mezunu; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin kazanılması, korunması geliştirilmesi ve iyileştirilmesi; sosyal kalkınma ve değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak mesleğe özgü yöntem ve tekniklerle sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştiren meslek mensubudur.

Sağlık Hizmetlerindeki Görev, Yetki ve Sorumlulukları:


1. Psiko-sosyal sağlık açısından risk altındaki birey, aile, grup ve toplumun kendine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirir.

2. Tıbbi sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporları gibi mesleki raporları hazırlar, dosyalar ve gerektiğinde bunları ilgili birim ve yetkililerle paylaşır.

3. Psiko-sosyal işlevsellik sorunları ve sosyal faktörler arasındaki ilişkileri belirler ve bu faktörlerin kontrol altına alınması için koruyucu, önleyici ve rehabilite edici tıbbi sosyal hizmet programları geliştirir, uygular ve değerlendirir.

4. Sağlık hizmetine ihtiyaç duyanların psiko-sosyal sağlığını etkileyen sosyal, duygusal, ekonomik ve çevresel faktörlerle başetmede destekleyici ve güçlendirici tıbbi sosyal hizmet müdahale programlarını uygular, izler ve değerlendirir.

5. Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan birey, aile ve grup ile toplumun sosyal rehabilitasyon, koruma ve sosyal yardım hizmetlerini almalarını sağlar,

6. Kronik hastalığı olanların tedaviden etkin yarar sağlamaları, psiko-sosyal danışmanlık almaları ve sağlıklı davranış kazanmaları için tedavi ekibiyle birlikte çalışma yapar.

7.   Gelişimsel ve durumsal krizlerde birey, aile ve grupla tıbbi sosyal hizmet müdahalesini uygular, uygulamayı değerlendirir ve müdahale sonrası izleme çalışmalarını gerçekleştirir.

8. Hasta ve yakınlarının gerekli kaynak ve hizmetlere ulaşmasını sağlar, kurum ve kuruluşlar arasında ilişki ağı oluşturur ve sosyal destek sistemlerini güçlendirici çalışmalar yapar.

9. Sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar ile diğer insani hizmetlerle ilişkili sosyal politikaların hazırlanmasına ve ilgili mevzuatın geliştirilmesine katkı verir,

10. Hasta ve yakınlarının sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar gibi insani hizmetlere erişimini kolaylaştırıcı müdahale programları geliştirir.

11. Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sosyal ihtiyaçlarını saptar ve toplum organizasyonu yöntemini kullanarak, toplumsal gelişim ve değişimi sağlayıcı programlar yürütür.

12. Toplumun, psiko-sosyal sağlık sorunlarına karşı bilinçli kılınmasını ve olumlu sağlık davranışları geliştirmesini sağlamak için eğitim çalışmalarını yerine getirir.

13. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde toplum kalkınması ve toplum organizasyonu yöntemlerini uygular.

14. Bilimsel araştırma ve inceleme çalışmalarını planlamak, uygulamak, raporlamak ve sonuçlarını paylaşmak.

 

15. İstihdam edilen kurumun yapısını ve işlevlerini geliştirici çalışmalarda ve topluma tanıtılmasında görev almak,

16. Bilgi, beceri ve yetkinliğini artırıcı bilimsel ve mesleki faaliyetlerde (seminer, sempozyum, kongre ve çalıştay gibi) yer almak,

17. Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki gönüllülük esasına dayanan çalışmaları koordine eder.

18. Sağlık hizmetlerinden yararlanma sürecinde ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet olgularına yönelik sosyal hizmet müdahalesini yapar.

19. Sağlık kurum ve kuruluşlarında öğrencilerin staj ve ders uygulamalarında mesleki danışmanlık yapar.

 

 


SOSYAL HİZMET

 


Sosyal hizmet; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.

 

SOSYAL HİZMETİN AMACI


*       İnsanların problem çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak.

*       İnsanlar ile onlara kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemleri arasında bağlantı kurmak.

*       İnsanlara hizmet veren sistemlerin uygulamalarını geliştirmek.

*       Sosyal politikalar geliştirmek.

*       İnsanların iyilik halini geliştirmek ve yoksulluk, eşitsizlik gibi sosyal adaletsizlik biçimlerini azaltmak.

*       Savunuculuk ve sosyo-politik eylemler yoluyla, sosyal ve ekonomik adaleti sağlayan politika, hizmet ve kaynakların devamını sağlamak.

 

 

SOSYAL HİZMETİN TEMEL ALANLARI


*       Aile

*       Çocuk ve okul sosyal hizmeti

*       Gençlik

*       Özürlülük

*       Yoksulluk ve sosyal yardım

*       Göç ve kentleşme

*       Yaşlılık

*       Suçluluk

*       Tıbbi sosyal hizmet

 

 

SOSYAL HİZMET UZMANLARIN ROLLERİ

 


      1.    Eğitici Rolü

2.    Danışman Rolü

3.    Hizmetler Arasında Aracılık Rolü

4.    Hasta Savunuculuğu Rolü

 

 

TIBBİ SOSYAL HİZMET

 

Kişi, grup, aile ve toplumun sağlık hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanlarınca yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik ve eğitsel boyutlarda, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin sosyal hizmet disiplini ve mesleğinin yöntem ve felsefesiyle birleştirerek tıp ve koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde verilen hizmetler bütünüdür.


Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Ulaşım

Sosyal hizmet Birimi zemin kat, mavi alandadır. Dahili telefon: 10196


20 Temmuz 2022