İdari Birimler

Sivil Savunma Birimi


Sivil Savunma Birimi

Sivil Savunma Uzmanı 107 sayılı Kanunla değiştirilen 15 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin a, b, c fıkralarına göre atandıkları resmi kurum, özel daire, müessese ve teşekküllerde sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından, yürütülmesinden esas sorumlu bulunan daire, müessese ve teşekkül amirlerinin bu konuda yardımcısı, müşaviri, koordinatörü ve düzenleyicisidir.

Topyekûn savunma ve güvenlikle ilgili faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi sorumluluğunu Başhekim adına yürütür ve Başhekime karşı sorumludur.

 • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu.
 • 05.06.1964 tarih ve 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü.
 • 13.05.1964 tarih ve 613048 sayılı Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar.
  • 18.01.1966 tarihli ve 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 saat Devamını Sağlayan Kanun ve Yönetmelik.
  • 02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik.
  • 2007/12937 Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 2009/15316 sayılı Yönetmelik.
  • 5.08.2010 tarih ve 27663 sayılı Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri hakkında Yönetmelik.
  • 10.06.2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelik.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
  • 4857 sayılı İş Kanunu.

  Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde Sivil Savunma Birimi tarafından yapılması gereken iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir.

  1. Bakanlık Yöntem beyanında belirtildiği üzere Sivil Savunma ve Güvenlik Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak,
  2. Koruyucu güvenlik çerçevesinde Özel Güvenlik Hizmetlerinin işleyişinin denetim ve kontrol hizmetlerini yürütmek,
  3. Afet ve Acil Durum Planı hazırlanmasında sekretarya hizmetlerini yürütmek, acil durum hizmetleri için gerekli olan personel görevlendirilmelerini, araç, gereç ve malzemenin tedarik ve temini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarını sağlamak,
  4. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili hastane yönetimine bilgilendirme toplantıları düzenlemek, masa başı ve saha tatbikatları icrası ile görevli personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek,
  5. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek,
  6. Hizmet binalarımıza ait kat plan örneklerinin hazırlanması ve ilgili alanlara asılmasını sağlamak,  
  7. Afet, sivil savunma acil durum ve seferberlik hizmetleri için ihtiyaç duyulacak ödeneklerin temin ve tedarikini sağlamak,
  8. Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında iştigal konusu ile ilgili alanlarda işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
  9. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesine ilişkin düzenlemeyi yapmak,
  10. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,
  11. Hastane Başhekimi adına Koruyucu güvenlik hizmetlerini koordine etmek ve hizmetin takip ve denetimini sağlamak,
  12. Hastane “Sivil Savunma Planı” hazırlamak ve sivil savunma servislerinde görevlendirilen personelleri güncel tutmak ve yıllık eğitimlerini yapmak,

    

  13. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili “Tahliye Planı” hazırlamak, tahliyeye ilişkin yılda bir kez “Tahliye Eğitimi ve Tatbikatı” düzenlemek,
  14. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer(KBRN) olaylara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, personel ve malzeme tedarikini sağlamak, görevli personellere eğitim ve tatbikat düzenleyerek bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamak,
  15. Hastane “Sığınak Talimatı” hazırlamak, personel görevlendirilmesi ve mevzuat çerçevesinde sığınakların hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak,
  16. 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda;
 1. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini Başhekim adına denetlemek veya denetimini sağlamak,
 2. Yıllık yapılan periyodik denetim sonucu “Yangın Raporu” hazırlamak,
 3. Yangın önlemleri doğrultusunda eksik, arızalı gerekli malzemelerin temin edilmesini sağlamak,
 4. Binaların İç Düzenlemesini kapsayan “Yangın Talimatı” hazırlamak, Yangın ekiplerinde görevli personele yıllık eğitimlerinin ve yangın tatbikatlarının yapılmasını sağlamak
 5. Hizmet Binası yangından korunma sistemleri ve Yangın Söndürme Cihaz ve Malzemelerinin periyodik bakım, dolum ve kontrollerinin takibini yapmak,
 6. Baca temizlikleri ve paratonerlerin yıllık periyodik bakımlarının takibini yapmak,
 7. İlgili mevzuat çerçevesinde Hastane Başhekimi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 8. Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında
  faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması ve istenilen düzeyde tutulması için yapılan
  çalışmaları idare ile eş güdüm halinde yürütür ve gerekli önlemleri alır.
 9. Kalite Yönetim Sisteminin kurumda yerleşmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için ilgili görevleri yerine getirir; toplantı ve çalışmalara katılır.

PERSONEL BİLGİSİ


 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
    
 Ali DAVRAZ VHKİ (Resmi Yazışma) Sivil Savunma


07 Ağustos 2023